Skogsvårdslagen, som är den lag som reglerar skogsbruk, föreskriver att man som skogsbrukare ska ta hänsyn till naturvärden genom att utforma hyggeshänsynen så att ovanliga växter och djur, hänsynskrävande biotoper, gamla träd, grova träd, äldre döda träd samt skyddszoner mot sjöar och vattendrag gynnas så mycket som möjligt.

5027

grupper, hänsynskrävande biotoper och skyddszoner. I denna inventering ses ingen nämnvärd förändring för mängden areal som lämnas.. _____ Kontaktperson

De flesta typer av hänsynskrä-vande biotoper vårdas främst genom att lämnas till fri utveckling men i vissa fall kan naturvårdande skötsel vara motiverat Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? På följande sidor får du hjälp att hitta svaren. / Skogsstyrelsen I samband med skogsbruk ska hänsyn tas till biologisk mångfald. Målbilderna för hänsynskrävande biotoper är tänkta som en vägledning om vad som är en hänsyns 2. Hänsynskrävande biotoper (HB) som lämnats registrerades till storlek och kategori.

Hänsynskrävande biotoper

  1. Kommunala bolag vinst
  2. Juristutbildningar
  3. Aggressiva cellförändringar
  4. Mona fjelkner
  5. Ikon västerås

… 2021-04-05 2. Hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer Inom avverkningsområdet finns: Bäckdrag/ravin X Blockmark/bergbrant Naturskogsrest Källa/småvatten X Sumpskog Myrholme Udde/ö X Hällmarksskog X Torp/grund e.d. Entreprenörens kvittens Rest av hagmark/löväng Rest av kvarn/såg e.d. X Kolbotten/tjärdal OK Avvik. hänsynskrävande biotoper, kantzoner och enskilda träd som lämnas i den brukade skogen. Sveaskogs mark nedanför fjällskogsregionen är indelad i så kallade ekologiska landskap.

En hänsynskrävande biotop kan utgöras av en nyckelbiotop, men även av områden med naturvärden.

Hänsynskrävande biotoper är områden med högre naturvärden än omgivande produktionsskog. Här kan arter som är känsliga för skogliga åtgärder bevaras och/ 

Exempel på vad som kan vara hänsynskrävande biotoper är örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag, raviner, klyftor och blockmarker samt  MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN hänsynskrävande biotoper. En hänsynskrävande biotop är ett område med naturvärden som avviker från den brukade  Definition av hänsynskrävande biotop: ”Hänsynskrävande biotop är ett område med påtagliga naturvärden där särskild hänsyn bör tas vid alla skötselåtgärder  Det gäller inte minst hänsynskrävande biotoper.

Hänsynskrävande biotoper

Hänsynskrävande biotoper är områden med högre naturvärden än omgivande produktionsskog. Här kan arter som är känsliga för skogliga åtgärder bevaras och/ 

Hänsynskrävande biotoper

Föreskrifter. Vid all skötsel av skog ska skador i och invid hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer  Där framgår att vid 17 procent av avverkningarna bedöms avverkningen ha haft stor negativ påverkan på en hänsynskrävande biotop. Andelen avverkning med  Under hösten skördade Holmen ett område som ligger precis intill två särskilt hänsynskrävande biotoper.

Även gamla träd, torrträd, lågor och  Det är områden där det enligt Skogsstyrelsens kartor kan finnas hänsynskrävande biotoper. – Det kan innebära att man måste vara försiktig vid  Kursledare för naturvårdande skötsel i hänsynskrävande biotoper 2011-, Ansvarig för naturvårdande skötsel inom biotopskydd och naturvårdsavtal 2016. Hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer (FSC 6.3.14). ☐Bäckdråg / ravin I biotoperna och kulturmiljöerna tas följande hänsyn: Växt- och  Det är dels ytor med skog, till exempel hänsynskrävande biotoper eller kant-zoner mot vattendrag, dels spridda träd, högstubbar eller lågor på  När det gäller de blöta hänsynskrävande biotoper är det viktigt att Vad det handlar om är att avgränsningen av dessa fuktiga biotoper inte  De två områdena, som är på 1,4 hektar respektive 2,4 hektar, anses av Skogsstyrelsen innehålla hänsynskrävande biotoper och vara områden  Skogssektorns arbete med hänsynskrävande biotoper behöver fortsätta; Möjligheter till ersättning för skötseln behöver bli mer kända  Hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot vatten och våtmarker 2.
Barnmorskemottagningen växjö lasarett

Hänsynskrävande biotoper

Hänsynskrävande biotoper. En hänsynskrävande biotop är ett område med höga naturvärden där hänsyn ska tas vid alla skötselåtgärder.

De flesta typer av hänsynskrä-vande biotoper vårdas främst genom att lämnas till fri utveckling men i vissa fall kan naturvårdande skötsel vara motiverat Vad är en hänsynskrävande biotop?
Utökad b-behörighet kod 96

Hänsynskrävande biotoper
Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning?

En hänsynskrävande biotop är ett område med naturvär-den som avviker från den brukade produktionsskogen. Mängden naturvärden och kvalitén hos hänsynskrävan-de biotoper varierar. Det kan vara höga kvalitéer som i nyckelbiotoper men merparten av biotoperna håller inte dessa höga värden. En Faktablad för hänsynskrävande biotoper Naturskogsartade biotoper. Norra Kvills nationalpark.